foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 377 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rôzne 

Štatút obce Hladovka
Organizačný poriadok Obecného úradu v Hladovke
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou Hladovka
Doplnok č. 2 k Sadzobníku úhrad za služby poskytované obecným úradom Hladovka (od 1. 1. 2019)
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hladovka (6. 6. 2017)
Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií zriadených OZ obce Hladovka
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. 

Zásady vybavovania sťažnosti v podmienkach obce Hladovka (26. 4. 2016)
Program obnovy dediny.
Prevádzkový poriadok pohrebiska.
Smernica prístupu k informáciám.

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hladovka

VZN 2019

- VZN č. 5/2019 - ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009 o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka (13. 12. 2019)

- VZN č. 4/2019 - ktorý mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka (13. 12. 2019)

- VZN č. 3/2019 - o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (13. 12. 2019)

 - VZN č. 2/2019 - o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (3. 6. 2019)

VZN č. 1/2019 - o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka (3. 6. 2019)

 

VZN 2018

- VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009 - o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka (12. 12. 2018 - pdf - 248 kB) 

- VZN č.4/2018, ktorý mení a dopĺňa šeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 4/2016 - o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka (12. 12. 2018 - pdf - 248,6 kB) 

- VZN č.3/2018, ktorý mení a dopĺňa šeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2015 - o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Hladovka (12. 12. 2018 - pdf - 585,8 kB) 

- VZN č.2/2018, ktorý mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 1/2015 - o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Hladovka (12. 12. 2018 - pdf - 231 kB)

 - VZN č.1/2018 - o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Hladovka (12. 12. 2018 - pdf -230 kB)

 

VZN 2017

VZN č. 4/2017 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Hladovka

- VZN č. 3/2017 o elektronickej komunikácii obce Hladovka

VZN č. 2/2017 o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosť a iných odberateľov

VZN č. 1/2017 o podmienkach vylepovania plagátov počas volebnej kampaneVZN 2016

- VZN č. 5/2016 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Hladovka (12.12.2016)

- VZN č. 4/2016 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zar. v zriaď. pôsobnosti obce Hladovka (12.12.2016)

- VZN č. 3/2016 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školskách zar. na území obce Hladovka (12.12.2016)

- VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hladovka (12.12.2016)

- VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hladovka (27.5.2016)

VZN 2015 

- VZN č. 1/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Hladovka (14. 12. 2015)

- VZN 1/2015/1 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hladovka, číslo 1/2015/1 z dňa 09.02.2015 o podrobnejších podmienkach výrubu drevín.
   Príloha 1: Žiadosť na výrub drevín
   Príloha 2: Čestné vyhlásenie
   Príloha 3: Povolenie na vývoz drevín mimo vývozný deň
   Príloha 4: Poučenie o výrube drevín

- VZN č. 2/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
na území obce Hladovka (14. 12. 2015)

- VZN č. 3/2015, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2008
o mieste a čase prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Hladovka (14. 12. 2015)

- VZN č. 4/2015, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2009
o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Hladovka (14. 12. 2015)

- VZN č. 5/2015, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2012
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. (14. 12. 2015) 

VZN 2014 

VZN č.3/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

VZN č.2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č.1/2014 o chove a držaní psov

VZN 2012

VZN č.1/2012 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka
VZN č.2/2012 o pohrebníctve
VZN č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
VZN č.4/2012 o poplatkoch za služby poskytované Obecným úradom - zrušené 1. 3. 2019
VZN č.5/2012 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN 2008

VZN č.1/2008 o plnení povinnej školskej dochádzke v základnej škole a o školskom obvode na území obce Hladovka.
VZN č. 5/2008 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.
VZN č. 6/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hladovka.

 

Záverečný účet

Záverečný účet Obce Hladovka za rok 2018
Záverečný účet Obce Hladovka za rok 2017

Záverečný účet Obce Hladovka za rok 2016

Záverečný účet Obce Hladovka za rok 2015

Záverečný účet Obce Hladovka za rok 2014
Záverečný účet Obce Hladovka za rok 2013
Záverečný účet Obce Hladovka za rok 2012
Záverečný účet Obce Hladovka za rok 2011

Rozpočet obce:

Rozpočet obce na roky 2020 - 2022 - príjmy a výdavky

Rozpočet obce na roky 2019 - 2021 - príjmy a výdavky

Rozpočet obce na roky 2018 - 2020 - príjmy a výdavky

Rozpočet obce na roky 2017 - 2019 - príjmy a výdavky

Rozpočet obce na roky 2016 - 2018 - príjmy a výdavky

Rozpočet obce na roky 2015 - 2017 - príjmy
Rozpočet obce na roky 2015 - 2017 - výdavky

Rozpočet obce na roky 2014 - 2016 - príjmy
Rozpočet obce na roky 2014 - 2016 - výdavky

Rozpočet obce na roky 2013 - 2015 - príjmy
Rozpočet obce na roky 2013 - 2015 - výdavky

Rozpočet obce na roky 2012 - 2014 - príjmy
Rozpočet obce na roky 2012 - 2014 - výdavky

Rozpočet obce na roky 2011 - 2013 - príjmy
Rozpočet obce na roky 2011 - 2013 - výdavky

Rozpočet obce na roky 2009 - 2011 - príjmy
Rozpočet obce na roky 2009 - 2011 - výdavky

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2019): 1 043

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty


Katastrálna mapa

iCagenda - Calendar


Copyright © 2020 Obec Hladovka Rights Reserved.