foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 229 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Postavenie a pôsobnosť obce ustanovuje Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vyberáme z neho:

Obec Hladovka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Jeho územie tvorí tvorí katastrálne územie Hladovka.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát, alebo iná právnická osoba, alebo fyzická osoba.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

a) orgánmi obce
b) miestnym referendom
c) zhromaždením obyvateľov obce.

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastnými príjmami obce sú v rozsahu podľa osobitných predpisov (zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy):

a) príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu),
b) výnosy miestnych daní a poplatkov,
c) podiely na daniach v správe štátu,
d) výnosy z pokút uložených za priestupky,
e) iné príjmy.

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.

Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon a iné interné akty obce. (zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásady hospodárenia s majetkom obce).

Orgánmi obce sú v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce.

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2024): 1 082

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar


Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.