foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 132 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Návrhy:

Návrhy 2023

- Návrh VZN ......2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hladovka   

- Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Hladovka č. ...../2023 o miestnych daniach (29.11.2023)     

- Návrh Všeobecného záväzného nariadenie obce Hladovka č. ...../2023 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka  (29.11.2023)   

- Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Hladovka č. ......./2023 o poplatku za komunálny odpad (29.11.2023)     

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Hladovka č. ......./2023 o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka  (29.11.2023)   

- Návrh rozpočtu obce na rok 2024 - 2026 - príjmy (29.11.2023)     

- Návrh rozpočtu obce na rok 2024 - 2026 - výdavky (29.11.2023)  

- Návrh - Záverečný účet Obce Hladovka a rozpočtové hospodárenie za rok 2022   (15. 5. 2023)

- Návrh Všeobecného záväzného nariadenie obce Hladovka č. 1/2023 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka (31. 3. 2023)

 

Návrhy 2022

- Návrh Všeobecného záväzného nariadenie obce Hladovka č. ...../2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka  (29.11.2021)    

- Návrh Všeobecného záväzného nariadenie obce Hladovka č. ...../2022 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Hladovka  (29.11.2021)    

- Návrh Všeobecného záväzného nariadenie obce Hladovka č. ...../2022 o poplatku za komunálny odpad  (29.11.2021)    

- Návrh Všeobecného záväzného nariadenie obce Hladovka č. ...../2022 o miestnych daniach (psov, ubytovanie, automaty, verejný priestor)  (29.11.2021)    

- Návrh Všeobecného záväzného nariadeniu obce Hladovka č. ...../2022 o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka  (29.11.2021)    

Návrh rozpočtu obce na rok 2023 - 2025 - príjmy  (29.11.2021)    

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 - 2025 - výdavky   (29.11.2021)  

- Všeobecné záväzne nariadenie obce Hladovka č. 2/2022 o Záväznej časti ÚPN obce Hladovka (6.10. 2022)    
        Príloha č. 1 k návrhu VZN č. 2/2022 k Záväznej časti ÚPN obce Hladovka (6.10. 2022)   
        Príloha č. 2 - Schéma záväzných časti (6.10. 2022)   

- Všeobecne záväzné nariadenie obce Hladovka č. 1/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov  v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka  (27. 6. 2022 *.pdf  153,6 kB)

- Návrh - Záverečný účet Obce Hladovka a rozpočtové hospodárenie za rok 2021   

 

Návrhy 2021

- Návrh rozpočtu obce na rok 2022 - príjmy  (26.11.2021)    

- Návrh rozpočtu obce na rok 2022 - výdavky   (26.11.2021)   

- Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Hladovka č. 4/2021, ktorým sa  mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009  o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka - súbor *.pdf(26.11.2021)   

- Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Hladovka č. 3/2021 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - súbor *.pdf (26.11.2021)   

- Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2021o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka (30. 7. 2021) 
 
- Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2021 o určení spádovej oblasti materskej školy v obci Hladovka - súbor *.pdf (30. 7. 2021)    

Návrh - Záverečný účet Obce Hladovka a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

 

Návrhy 2020

- Návrh  - Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2020, ktorým sa  mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009 o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka.

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie Obce Hladovka č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Hladovka č. 3/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 - príjmy (27. 11. 2020)
Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 - bežné výdavky (27. 11. 2020)

- Návrh - Záverečný účet Obce Hladovka a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

 

Návrhy 2019

Návrh VZN Všeobecného záväzného nariadeniu obce Hladovka č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009 o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka (28. 11. 2019)

- Návrh všeobecného záväzného nariadenia č. 0x/2019, ktorý mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka (28. 11. 2019)

- Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 - príjmy (28. 11. 2019)
- Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 - bežné výdavky (28. 11. 2019)

Návrh VZN č. 3/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (28. 11. 2019)

Návrh VZN č. 2/2019 - o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (15. 5. 2019)

Návrh VZN č. 1/2019 - o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka (15. 5. 2019)

- Návrh - Záverečný účet Obce Hladovka a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

 

Návrhy 2018 (zverejnené 16. 11. 2018):

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 (22.11.2017)

- Doplnok č. 2 k Sadzobníku úhrad za služby poskytované obecným úradom Hladovka (od 1. 1. 2019)

- Návrh VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009 - o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka

- Návrh VZN č.4/2018, ktorý mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 4/2016 - o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka

- Návrh VZN č.3/2018, ktorý mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2015 - o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Hladovka

- Návrh VZN č.2/2018, ktorý mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 1/2015 - o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Hladovka

- Návrh VZN č.1/2018 - o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Hladovka


Návrhy 2017

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 (24.11.2017)


Návrhy nadobudli účinnosť:

- NÁVRH - Rozpočet obce na roky 2017 - 2019 - príjmy (16.11.2016) 

- NÁVRH - Rozpočet obce na roky 2017 - 2019 - výdavky (16.11.2016)

NÁVRH - VZN č. 4/2017 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Hladovka (24. 11. 2017)

- NÁVRHVZN č. 3/2017 o elektronickej komunikácii obce Hladovka

- NÁVRH - VZN č. 2/2017 o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosť a iných odberateľov

- NÁVRH - VZN č. 1/2017 o podmienkach vylepovania plagátov počas volebnej kampane

- NÁVRH - VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hladovka (16.11.2016) 

- NÁVRH - VZN č. 3/2016 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zar. na území obce Hladovka (16.11.2016) 

- NÁVRH - VZN č. 4/2016 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zar. v zriaď. pôsobnosti obce Hladovka (16.11.2016) 

- NÁVRH - VZN č. 5/2016 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Hladovka (16.11.2016)


Staršie návrhy:

- Návrh VZN č. 1/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Hladovka

- Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018

- Návrh VZN č. 2/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Hladovka

- Návrh VZN č. 3/2015, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2008 o plnení povinnej školskej dochádzke v základnej škole a v školskom obvode na území obce Hladovka

- Návrh dodatku č. 1 k VZN obce Hladovka č. 2/2009 o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka

- Návrh dodatku VZN 5/2012 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2024): 1 082

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar


Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.