foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 342 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.


PhDr. Marián Brnušák

Tel: 0905472430
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Starostom obce je od 2.1.2015

PhDr. Marián Brnušák sa narodil ako 2 dieťa Štefana a Márie Brnušákovej dňa 8.2.1968 v Trstenej. Základnú školu absolvoval na Základnej škole s materskou školou v Hladovke, následne absolvoval štúdium na SOU železničné Zvolen. Dosiahol vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, ktoré získal v roku 2005 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v študijnom odbore pedagogika, s dosiahnutým akademickým titulom doktor filozofie. Základnú vojenskú službu vykonával do roku 1989 v Bratislave. Od roku 1989 pracoval na Pozemných stavbách Banská Bystrica, zastaval pozíciu majstra do roku 1990. Od roku 1990 do roku 1991 pracoval ako zoraďovač OTF Nižná. Od 5.2.1991 pracoval v štátnej správe, v Colnej správe na Colnom úrade Trstená, Krakowská cesta 963, 028 01 Trstená, neskôr na Colnom úrade Žilina na rožných riadiacich pracovných pozíciách až do 31.12.2014.
V komunálnej politike je od roku 2008 ako poslanec obce, pracoval v rôznych komisiách obecného zastupiteľstva, bol členom obecnej rady, bol za obec zvolený ako zástupca obce do rady školy, člen komisie pre ochranu verejného poriadku a prešetrovanie sťažnosti, pracoval v komisií pre sociálnu, finančnú a správy majetku obce. Od 02.01.2015 je starostom obce Hladovka.
Ženatý, manželka Anežka Brnušáková, 2 deti.

Právomoci starostu

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Mandát starostu zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i) smrťou,
j) zrušením obce.
Zastupovanie starostu
Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

(Chýbajúce strany - ide o strany prázdne či strany s nulovou hodnotou, ktoré sa z dôvodu šetrenia nezverejňujú.)   

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2023 (pdf súbor 4,1 MB)  

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2022 (pdf súbor 2,53 MB)  

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021 (pdf súbor 21,1 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020 (pdf súbor 15,8 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019 (pdf súbor 13,6 MB)  

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2018 (pdf súbor 3 MB)  

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2017 (pdf súbor 2,8 MB)  

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2016 (pdf súbor 2,8 MB)  

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2015 (pdf súbor 2,8 MB)  

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2024): 1 082

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar


Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.