foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 178 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 01. 8. 2023 do 14. 8. 2023, do 07:30 hod. sa uskutoční zber elektro odpadu ako sú: staré rádia, TV prijímače, sporáky, mikrovlnky, vysávače, práčky, počítače a pod. Nepotrebné spotrebiče môžete doniesť na Obecný úrad v pracovné dni v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.

Na nedeľu 25. 6. 2023 pripravila Obec Hladovka v spolupráci s Miestnym spolkom Červeného kríža Hladovka, DHZ Hladovka, ZŠ s MŠ Hladovka a mládežníckym spoločenstvom Hladní po Bohu akciu pod názvom Deň rodiny. O 13:00 hodine sme sa všetci stretli v areáli základnej školy, kde sa po privítaní starostom rozbehli rôzne súťaže pre deti, kde zbierali body, za ktoré si potom mohli vyzdvihnúť zmrzlinu, či kofolu. Najväčším lákadlom sa pre deti stali rôzne atrakcie, ako napr. skákacie hrady, štvorkolky, autíčka, vláčik, maľovanie na tvár, aquazorning a klietka s papagájmi, kde sa mohli nielen deti, ale aj dospelí odfotiť. Pre všetkých bol navarený aj chutný guľáš, podávala sa kofola a dospeli si mohli pri posedení dať aj nejaké to pivko. Počasie nám prialo a tak si myslím, že všetci, ktorí prišli boli určite spokojní. Dovidenia o rok.


Príloha - fotogaléria

V sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 hod. sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023. Bližšie a aktuálne podrobnosti o voľbách nájdete v menu Voľby/Voľby do NR SR 2023.

Slovenská distribučná, a. s. oznamuje obyvateľom obce Hladovka, že dňa 4. 7. 2023 od 7:30 hod. do 20:00 hod. bude v obci prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.

Dňa 28.05.2023 sa DSSk z Hladovky zúčastnila krajského kola postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka v Zázrivej. S pásmom „S grabjami do šana” sa umiestnili v zlatom pásme a získali priamy postup na celoštátne kolo Vidiečanovej Habovky, ktoré sa bude konať v dňoch 17.-19.11.2023 v Habovke. Viac informácií o činnosti DSSk nájdete buď na ich facebookovskej stránke, alebo na stránkach Gorali z Hladovky a Suchej Hory.
Dievčatám blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach.

Pri revízii 22 kV vedenia, č. 275, ktoré prechádza K.Ú.: Hladovka, bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením. Zistené skutočnosti sú v rozpore so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o energetike)
Na základe poverenia od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 (ďalej „SSD) - prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zároveň držiteľom povolenia na podnikanie v energetike týmto v súlade s § 11 ods. 1 a 3 Zákona o energetike 

vyzývame
všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľnosti na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov,

ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia, a to v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike."
Podmienky vykonania činnosti samotným vlastníkom si vlastník musí dohodnúť na oblastnom centre SSD a musia byť dodržané požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
Ako osoba poverená spoločnosťou SSD Vám v zmysle § 11 Zákona o energetike zároveň oznamujeme, že pokiaľ v nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, vstúpime na dotknuté pozemky za účelom vykonania týchto činnosti, a to v termine od 06/2023 do 10/2023.
Pokiaľ nám v uvedenom termine na dotknuté pozemky nebude umožnený vstup upozorňujeme Vás, že zabránením vstupu na predmetnú nehnuteľnosť ohrozujete spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku elektrického vedenia a tiež ohrozujete bezpečnosť osôb a majetku. Z Vašej strany tak môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. V prípade neumožnenia vstupu za účelom vykonania výrubu bude SSD nútená vymáhať si právo súdnou cestou. Ak potrebujete bližšie upresniť dátum plánovaného vstupu a výrubu, pripadne ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať telefonicky: 0908 762 257
Následné využitie drevnej hmoty po odstránení a okliesnení stromov a iných porastov alebo jej likvidácia je v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka (správcu, nájomcu) príslušnej nehnuteľnosti.
dňa: 24. mája 2023
FRATRIK, S.r.o. Lipové 1208/22, 0130R Terchová IC DPH SK2020106847 DIČ: 2020106847, Vykonávateľ výrubov

Spoločnosť Orava predajca elektrotechniky, Vás pozýva na totálny výpredaj elektroniky a domácich spotrebičov v areáli bývalej OTF Nižná, ktorý sa uskutoční dňa 23. mája 2023 od 9:00 do 15:00 hod.
Z ponuky vyberáme:
Vzorky tovarov od 5,- €
Rozbalený tovar od 5,- €
Predaj aktuálnych produktov v zľave
Kanvice, žehličky, fény, atd...... od 6,- €
32 palcový televízor LED TV 119,- €
40 palcový LED TV 199,- €
Elektrické grily od 39,- €
Ako aj chladničky, práčky, reproduktory... Ku každému nákupu rôzne darčeky zdarma. Tešíme sa na Vašu návštevu 23. 5. 2023 v Nižnej.

Pozemkové úpravy v k.ú. Hladovka

Jedným zo základných riešení vlastníckych práv k poľnohospodárskym a lesným pozemkom sú:

  • pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy podľa zákona č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zahŕňajú najmä zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, ako aj súvisiacich iných vecných práv v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov), technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním pozemkov.

Obsahom pozemkových úprav podľa zákona je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného, v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo–ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.

Pozemkové úpravy sú členené do základných etáp:

▹ Konanie o začatí pozemkových úprav
▹ prípravné konanie
▹ povolenie alebo nariadenie pozemkových úprav
▹ Konanie o pozemkových úpravách – úvodné podklady
▹ Projekt pozemkových úprav – návrh nového usporiadania pozemkov (zásady na umiestnenie nových pozemkov, register nového stavu, zrovnávacia zostava)
▹ Vykonanie projektu pozemkových úprav (vytýčenie a stabilizácia lomových bodov, rozdeľovací plán podľa RNS)
▹ Realizácia projektu pozemkových úprav

Výsledkom pozemkových úprav je nové usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich evidencia v katastrálnych operátoch katastra nehnuteľností, nové nájomné vzťahy k pozemkom, ako aj realizované technické a ekologické opatrenia spoločných a verejných zariadení.

Kontaktná osoba

PhDr Marián Brnušák
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
t.č.: + 421 43 539 77 02

Prílohy:

- Príloha č. 1 - "Volebný a hlasovací poriadok"   

- Príloha č. 2 - "Návrh stanov KPÚ v k.ú. Hladovka"    

- Príloha č. 3 - "Splnomocnenie pre ustanovujúce zhromaždenie účastníkov PÚ v k.ú. Hladovka". (súbor *.pdf)    (súbor *.rtf)  

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2024): 1 082

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar


Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.