foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Foto-video

Všetky fotografie a videozáznamy týkajúce sa obce Hladovka nájdete na nasledovných odkazoch.

 

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 130 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Jeden duch na oboch stranách hranice – spoločne zachráňme dedičstvo kresťanskej kultúry

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou (85%) z prostriedkov Európskeho regionálneho rozvoja  a z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

 Vedúci partner

Gmina Raciechowice

Raciechowice 277

32-415 Raciechowice

www.raciechowice.pl

Koordynator projektu: Katarzyna Magdziarz (12 3725258)

 

Partner mikroprojektu 1:

Obec Hladovka
Hladovka 45
Hladovka 027 13

www.hladovka.orava.sk

Starosta Marián Brnušák

Partner mikroprojektu 2:

Obec Čimhová
Čimhová 20
Čimhová 027 12

www.obeccimhova.sk

Starostka Daniela Tretinová

Partner mikroprojektu 3:

Obec Vitanová
Vitanová 82
Vitanová 027 12

www.vitanova.eu.sk
Starosta Dušan Ondrík

Hlavný cieľ mikroprojektu: Ochrana materiálnych a nemateriálnych prvkov kresťanskej kultúry na území obcí Raciechowice, Hladovka, Vitanová, Čimhová a ich propagácia medzi turistami, ktorí navštevujú poľsko-slovenské pohraničie.

Špecifické ciele mikroprojektu:

  1. Zmena vnímania, zo strany obyvateľov štyroch obcí, dedičstva kresťanskej kultúry územia poľsko-slovenského pohraničia ako vzácneho prvku miestnej identity, o ktorý sa treba starať a zachovať ho pre budúce generácie.
  2. Zvýšenie významu dedičstva kresťanskej kultúry v turistike, a to aj v náboženskej turistike – v jej materiálnych a nemateriálnych podobách.

Projekt predpokladá realizáciu prác smerujúcich k spopularizovaniu vybraných prvkov nemateriálnej kultúry, ktoré čerpajú z náboženstva obyvateľov (organizovanie posedení) a tiež ich zachovanie (prostredníctvom prípravy vydania materiálov v tlačenej a elektronickej podobe) pre budúce generácie a turistov, pre ktorých budú publikácie, pripravené v rámci projektu, nápomocné pri spoznávaní oblasti pohraničia.

Projekt sa pričiňuje k ochrane pred zničením kaplniek a krížov, ktoré svedčia o náboženstve obyvateľov oblasti – v minulosti a súčasne, ktoré sú pre nich dôležitou súčasťou ich života a ktoré sa na stálo vryli do scenérie krajiny kultúrneho dedičstva štyroch obcí aj širšieho okolia – celého pohraničia. Pre turistov budú objekty predstavovať „zastávku“ počas spoznávania pohraničia, tým viac, že mapka vydaná v rámci projektu (aj v elektronickej podobe) so sakralnymi pamätihodnosťami na trase z Raciechowic po Čimhovú, bude cenným sprievodcom po oblasti a bude obsahovať popis kaplniek a krížov zrekonštruovaných v rámci úlohy.

Rovnako sa, na jednej strane, chceme postarať o tieto dôležité objekty kultúrneho dedičstva územia, ktoré prestavujú identitu jeho obyvateľov, s osobitným dôrazom na kresťanskú kultúru, a na druhej – využiť ju pri propagácii oblasti medzi turistami. Náboženská turistika je dôležitým odvetvím ekonomiky, pre nás – obyvateľov obcí v poľsko-slovenskom pohraničí sú dôvodom byť pyšní, zdôrazniť naše spoločné korene.

 

Úlohy mikroprojektu

S koledou od kaplnky po kaplnku

- modul I: zorganizovanie stretnutia (posedení), venovaného vianočným zvykom. Stretnutie bude príležitosťou pre oficiálne zahájenie projektu v Hladovke. Jeho sprievodným motívom bude poľsko-slovenské spievanie kolie a vianočných piesní prepletené rozhovorom o vianočných tradíciách moderovaným členmi miestnej ľudovej skupiny. Posledným prvkom bude prezentácia jasličkovej pobožnosti v prevedení skupiny z Raciechowic. Materiál zo stretnutia bude publikovaný na internetowej stránke partnerov. Na stretnutí sa zúčastní približne 160 osôb.

- modul II: rekonštrukcia 3 pamiatkových objektov – súčasťou stretnutia bude prechod trasy s koledou medzi 3 kaplnkami v Hladovke, ktoré budú v rámci projektu zrekonštruované. Sú to: kaplnka sv. Floriána, kaplnka sv. Jána Nepomuckého a kríž pri hlavnej ceste do Vitanovej – postavený na pamiatku návratu Hladovky na územie Slovenska. Každý objekt bude zrekonštruovaný a zreštaurovaný oprávneným reštaurátorom umeleckých diel.


Májové spievanie pri soche Panny Márie

- modul I: zorganizovanie stretnutí venovaných zvykom, obradom a tradíciám spojených so sobášom, svadbou a kultom Panny Márie. Vo Vitanovej sa aj dnes zachováva zvyk stavania mája. Je potrebné starším aj mladším pripomenúť svadobné tradície a zvyky, piesne a improvizované pesničky. Navyše bude predstavené aj tradičné odčepčenie. Hlavným prvkom bude hudba, za vedenie stretnutia bude zodpovedná miestna folklórna skupina. Táto rovnako uvedie kult Panny Márie – jej venovaných piesní, obradov, údržbe kaplniek postavených na jej česť. Materiál zo stretnutia bude zverejnený na internetových stránkach partnerov. Na stretnutí sa zúčastní približne 160 osôb.

- modul II: rekonštrukcia 3 pamiatkových kapeniek – súčasťou stretnutia bude májová pobožnosť pri 3 kaplnkách vo Vitanovej, ktoré budú zreštaurované v rámci projektu. Sú to: z roku 1712 pochádzajúca Svätá trojica, kríž z roku 1906 a kríž datovaný v rokoch 1891-1895. Práce pri pamiatkach bude vykonávať oprávnený reštaurátor umeleckých diel


Letné poďakovanie Bohu za úrodu

- modul I: zorganizovanie stretnutia v Poznachowicach G. venovaného zvykom, obradom a tradíciám spojených s prácami na poli a vierou v božiu starostlivosť o úrodu, ktoré sa prejavujú v kulte svätých ochraňujúcich pred prírodnými živlami, Panny Márie, zorganizowania dožiniek. S poslednou udalosťou sa viaže mnoho piesní. Za prípravu a realizáciu stretnutia bude zodpovedná ľudová skupina z Raciechowic. Pripomenie tradičnú žatvu na vidieckom hospodárstve. Materiál zo stretnutia bude zverejnený na internetových stránkach partnerov. Na stretnutí sa zúčastní približne 160 osôb.

- modul II: rekonštrukcia 3 kaplniek. V rámci stretnutia bude zorganizovaný výlet po chodníku kaplniek obce Raciechowice. Na trase výletu sa budú nachádzať kaplnky zaradené do renovácie v rámci projektu: kapinka v Bojańczycach, umiestnená na bývalom území zámku, kapinka v Kawcu s dreveným krížom na štíte, ktorá je vo fatálnom stave, zabezpečená v obecnom sklade a murovaná kaplnka zo zač. 20. storočia, s rezbami sv. Floriána v Poznachowicach Górnych. Práce pri pamiatkach bude vykonávať oprávnený reštaurátor umeleckých diel.

 

Jesenné dušičky pri Noech Ježiša Krista

- modul I: posledné stretnutie z cyklu stretnutí venovaným kultu zomrelých a viere v podiel svätých na každodennom živote. Stretnutie vedie miestna folklórna skupina, ktorá pripomenie obrady, zvyky, rituály sprevádzajúce obdobie staroby a umierania, a to dušičky a sviatok všetkých svätých spolu so spomenutím patrónov, ktorí sú typický pre vidiecke oblasti pohraničia. Na stretnutí sa zúčastnia hudobné skupiny propagujúce akordeón a heligónku – nástroje typické pre územie realizácie úlohy, obľúbené na tomto území, ktoré sa používajú pri slávnostiach v kostole aj pri svetských slávnostiach. Na stretnutí sa zúčastní 160 osôb a jeho výsledky budú zverejnené na internetových stránkach parterov.

- modul II: rekonštrukcia 3 pamiatkových objektov – súčasťou stretnutia bude prechod po trase medzi 3 pamiatkami v Čimhovej, ktoré budú zrekonštruované v rámci projektu. Sú to: dva kríže (na hornom cintoríne a pri kostole) a pomník Svätej trojice. Uvedené objekty budú zrekonštruované reštaurátorom umeleckých diel.

 

Príprava publikácie: mapy a brožúry

Úloha spočíva v príprave 2 publikácií:

- mapy územia od Raciechowic, cez Hladovku, Vitanovú, po Čimhovú – ktorá zobrazuje sakrálne objekty na uvedenej trase – za účelom vytvorenia možných trás pri spoznávaní pohraničia. Vyznačené obiekty budú mať legendu, na zadnej strane mapy budú uvedené informácie o projekte, prezentácia objektov zmodernizovaných v rámci projektu (a to fotografie pred a po rekonštrukcii), zoznam ubytovacích a stravovacích zariadení v oblasti. Mapa bude vyhotovená v 2 jazykových verziách.

- brožúry obsahujúcej dvojjazyčný zoznam materiálov zozbieraných počas stretnutí (texty piesní, popis tradícií priblížených počas stretnutí s fotodokumentáciou (materiál zozbieraný projektovou skupinou)).

 

Výrobky a výsledky projektu majú trvalý charakter:

- stretnutia – posedenia realizované v rámci projektu pomôžu pri zhromažďovaní materiálov (texty piesní, spevov, popis obradov, zvykov, povier, tradícií) týkajúceho sa nemateriálnych prvkov kultúrneho dedičstva, ktoré sa spája s vierovyznaním obyvateľov. Tento materiál bude publiko van na internetových stránkach partnerov a bude vytlačený v podobe dvojjazyčnej brožúry. Dostupnosť na internete garantuje možnosť použiť materiál bez nevyhnutnosti osobného odberu, bez rizika chýbajúcich publikácií, aj po ukončení projektu.

- mapa určená najmä turistom sa pričiní k propagácii náboženskej turistiky v oblasti zahrnutej do projektu, aj po jeho ukončení. Bude to publikácia, ktorú bude možné kopírovať, požičiavať, ktorá bude zobrazovať trasy spoznávania pohraničia s možnosťou ich individuálnej modifikácie. Žiadateľovi záleží na upevnení povedomia obyvateľov a turistov, že sme súčasťou spoločného územia, so spoločným kultúrnym dedičstvom. Publikácie budú rovnomerne rozdelené medzi všetkých štyroch partnerov projektu.

- kaplnky a kríže zrekonštruované v rámci projektu umožnia obnoviť ich lesk, v mnohých prípadoch dokonca záchrany pred ich úplným rozpadom. Vysoká kvalita prác realizovaná profesionálnym reštaurátorom umeleckých diel zaručuje ich trvanlivosť na mnoho budúcich rokov.

- naviazanie kontaktov a spolupráce medzi obyvateľmi a folklórnymi skupinami zaručuje pokračovanie spoločných kultúrnych podujatí, o to viac, že už dnes, v úvode mikroprojektu je táto spolupráca deklarovaná.

- je potrebné zdôrazniť zmenu, ku ktorej dôjde vo vedomí obyvateľov oblasti realizácie projektu, obzvlášť u najmladšej skupiny účastníkov. Záleží nám na tom, aby do dospelosti vstúpili s povedomím o svojej kultúrnej identite, neoddeliteľne spojenej s náboženstvom praktizovaným ich predkami a tiež s celým mnohoaspektovým dedičstvom, ktoré z neho vyplýva.

  

Počas trwania mikroprojektu: január – december 2017 r.

 

Celková hodnota mikroprojektu: 127 241,04 €

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2024): 1 082

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar


Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.