foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 99 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nadácia ŽSK, Rodinné centrum pomoci, odbor sociálnych vecí ponúka pomoc ľuďom v núdzi - existenciálnej, materiálnej a sociálnej svoju pomoc. Kontaktné informácie nájdete na letáčiku v prílohe.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 1.9.2020 Všetky informácie nájdete v prílohách:

Príloha č. 1  
Príloha č. 2  
Príloha č. 3  
Príloha č. 4  

Riaditeľstvo Stredoslovenskej distribučnej oznamuje, že v termíne 17. 9. 2020 od 8:00 hod. do 15:00 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Viac podrobnosti a konkrétne odberné miesta, ktorých sa to týka, nájdete v prílohe.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Dolnom Kubíne v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) 

v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín

od 14.08.2020 od 07:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne mjr. Mgr. Dušan Bakoš v.r.

1. Ak je nevyhnutné cestovať na dovolenku mimo SR, sledujte aktuálnu situáciu vo Vami vybranej krajine.
2. Dodržujte zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško).
3. Pri akomkoľvek podozrení kontaktu s COVID-19 ihneď telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára.
4. Počas dovolenky buďte obozretní a zodpovední. K udržaniu priaznivého vývoja pandémie COVID-19 na Slovensku prispieva každý z nás.
5. Pri návrate sa z rizikových krajín sa nahláste na príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva RÚVZ, kontakty nájdete na danej internetovej stránke www.uvzsr.sk Viac info v prílohe.

Oznamujeme farmárom, traktoristom, ktorí chcú absolvovať technickú kontrolu na farmárske traktory, že dňa 18. júla 2020, v sobotu, sa bude technická kontrola pre farmárske traktory vykonávať v obci Hladovka od 8:00 hodiny. Traktor, ktorý má absolvovať technickú kontrolu, musí byť natrvalo vyradený z evidencie.
Viac informácií v prílohách.
Príloha č. 1 - Technické údaje vozidla potrebné na vystavenie dokladov vozidla  
Príloha č. 2 - Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou - Z.z. len pre podomácky vyrobené vozidlo, ktoré nebolo komerčne vyrábané, alebo komerčne vyrábané vozidlo vyrobené do 30.6.2009  
Príloha č. 3 - Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou  
Príloha č. 4 - Traktor - nástenka  

V súvislosti sú súčasnou nepriaznivou situáciu vývoja pandémie COVID 19 v regiónoch Hornej Oravy a Kysúc a s tým súvisiacim zvýšeným počtom pozitívne testovaných na ochorenie COVID 19, v snahe o elimináciu dôsledkov pandémie zasiela Žilinský samosprávny kraj - odbor zdravotníctva usmernenia k postupu pri COVID 19. Uvedené usmernenia obsahujú rady, odporúčania, kroky a postupy, ktoré umožnia rýchlejšie zorientovanie sa v pomoci pre obyvateľov, ktorí to najviac potrebujú. Uvedomujeme si, že včasná pripravenosť, preventívne opatrenia, odborné a správne informácie sú predpokladom úspešného zvládnutia nepriaznivej situácie. Podrobnosti v prílohách.
- 10 odporúčaní pri COVID-19 - Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?  
- Kroky, ktoré pomôžu zabrániť šíreniu COVID-19, ak ste chorý  
- Pomoc sebe a druhým - Čo robiť, ak ochoriete  
- Kto je vo väčšom riziku?

Prezídium Hasičského a záchranného zboru vydáva preventívno-metodický materiál, ktorého úlohou a cieľom je zabezpečenie jednotného postupu pri realizácií úloh súvisiacich s ochranou úrody pred požiarmi v žatevnom období.
S podrobnosťami sa môžete oboznámiť v prílohe.

Úrad vlády Slovenskej republiky rozhodol o ukončení núdzového stavu dňom 14. 6. 2020 o 00:00 hod. Viac informácií nájdete v prílohe.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nasledovné opatrenia:

S celým znením uznesenia sa môžete oboznámiť v prílohách.

Príloha 1.,  Príloha 2.

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2022): 1 066

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

iCagenda - Calendar


Copyright © 2022 Obec Hladovka Rights Reserved.