foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Foto-video

Všetky fotografie a videozáznamy týkajúce sa obce Hladovka nájdete na nasledovných odkazoch.

 

Fotogaléria

Kto je prítomný?

Práve tu je 195 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Dňa 28.05.2023 sa DSSk z Hladovky zúčastnila krajského kola postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka v Zázrivej. S pásmom „S grabjami do šana” sa umiestnili v zlatom pásme a získali priamy postup na celoštátne kolo Vidiečanovej Habovky, ktoré sa bude konať v dňoch 17.-19.11.2023 v Habovke. Viac informácií o činnosti DSSk nájdete buď na ich facebookovskej stránke, alebo na stránkach Gorali z Hladovky a Suchej Hory.
Dievčatám blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach.

Pri revízii 22 kV vedenia, č. 275, ktoré prechádza K.Ú.: Hladovka, bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením. Zistené skutočnosti sú v rozpore so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o energetike)
Na základe poverenia od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 (ďalej „SSD) - prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zároveň držiteľom povolenia na podnikanie v energetike týmto v súlade s § 11 ods. 1 a 3 Zákona o energetike 

vyzývame
všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľnosti na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov,

ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia, a to v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike."
Podmienky vykonania činnosti samotným vlastníkom si vlastník musí dohodnúť na oblastnom centre SSD a musia byť dodržané požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
Ako osoba poverená spoločnosťou SSD Vám v zmysle § 11 Zákona o energetike zároveň oznamujeme, že pokiaľ v nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, vstúpime na dotknuté pozemky za účelom vykonania týchto činnosti, a to v termine od 06/2023 do 10/2023.
Pokiaľ nám v uvedenom termine na dotknuté pozemky nebude umožnený vstup upozorňujeme Vás, že zabránením vstupu na predmetnú nehnuteľnosť ohrozujete spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku elektrického vedenia a tiež ohrozujete bezpečnosť osôb a majetku. Z Vašej strany tak môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. V prípade neumožnenia vstupu za účelom vykonania výrubu bude SSD nútená vymáhať si právo súdnou cestou. Ak potrebujete bližšie upresniť dátum plánovaného vstupu a výrubu, pripadne ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať telefonicky: 0908 762 257
Následné využitie drevnej hmoty po odstránení a okliesnení stromov a iných porastov alebo jej likvidácia je v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka (správcu, nájomcu) príslušnej nehnuteľnosti.
dňa: 24. mája 2023
FRATRIK, S.r.o. Lipové 1208/22, 0130R Terchová IC DPH SK2020106847 DIČ: 2020106847, Vykonávateľ výrubov

Spoločnosť Orava predajca elektrotechniky, Vás pozýva na totálny výpredaj elektroniky a domácich spotrebičov v areáli bývalej OTF Nižná, ktorý sa uskutoční dňa 23. mája 2023 od 9:00 do 15:00 hod.
Z ponuky vyberáme:
Vzorky tovarov od 5,- €
Rozbalený tovar od 5,- €
Predaj aktuálnych produktov v zľave
Kanvice, žehličky, fény, atd...... od 6,- €
32 palcový televízor LED TV 119,- €
40 palcový LED TV 199,- €
Elektrické grily od 39,- €
Ako aj chladničky, práčky, reproduktory... Ku každému nákupu rôzne darčeky zdarma. Tešíme sa na Vašu návštevu 23. 5. 2023 v Nižnej.

Pozemkové úpravy v k.ú. Hladovka

Jedným zo základných riešení vlastníckych práv k poľnohospodárskym a lesným pozemkom sú:

  • pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy podľa zákona č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zahŕňajú najmä zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, ako aj súvisiacich iných vecných práv v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov), technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním pozemkov.

Obsahom pozemkových úprav podľa zákona je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného, v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo–ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.

Pozemkové úpravy sú členené do základných etáp:

▹ Konanie o začatí pozemkových úprav
▹ prípravné konanie
▹ povolenie alebo nariadenie pozemkových úprav
▹ Konanie o pozemkových úpravách – úvodné podklady
▹ Projekt pozemkových úprav – návrh nového usporiadania pozemkov (zásady na umiestnenie nových pozemkov, register nového stavu, zrovnávacia zostava)
▹ Vykonanie projektu pozemkových úprav (vytýčenie a stabilizácia lomových bodov, rozdeľovací plán podľa RNS)
▹ Realizácia projektu pozemkových úprav

Výsledkom pozemkových úprav je nové usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich evidencia v katastrálnych operátoch katastra nehnuteľností, nové nájomné vzťahy k pozemkom, ako aj realizované technické a ekologické opatrenia spoločných a verejných zariadení.

Kontaktná osoba

PhDr Marián Brnušák
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
t.č.: + 421 43 539 77 02

Prílohy:

- Príloha č. 1 - "Volebný a hlasovací poriadok"   

- Príloha č. 2 - "Návrh stanov KPÚ v k.ú. Hladovka"    

- Príloha č. 3 - "Splnomocnenie pre ustanovujúce zhromaždenie účastníkov PÚ v k.ú. Hladovka". (súbor *.pdf)    (súbor *.rtf)  

Centrum obce - priestor medzi obecným úradom, farou, kostolom a materskou školou, je vhodným priestorom na spoločné stretnutie obyvateľov obce. Medzi takéto stretnutia patrí aj každoročné stavanie mája. Aj tento rok ho na pondelok, 1. 5. 2023, pripravil starosta obce spolu s Obecným zastupiteľstvom, pracovníkmi Obecného úradu a hasičmi. O dobrú náladu sa postarali členovia Detského folklórneho súboru Goral spolu s mladou goralskou muzikou. Nechýbalo ani malé občerstvenie, na ktorom sme si všetci spoločne pochutili. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor a Obec Hladovka zvolávajú dňa 28. mája (nedeľa) o 14:00 hod. v sále kultúrneho domu v Hladovke v zmysle §24 ods. 1 zákona č. 330/1991 ZB o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov USTANOVUJÚCE ZHROMAŽDENIE ÚČASTNÍKOV POZEMKOVÝCH ÚPRAV V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ HLADOVKA (viď. príloha: OZNÁMENIE o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Hladovka).

Obecný úrad v Hladovke, spolu s členmi Dobrovoľného hasičského zboru a Červeného kríža, Vás všetkých pozývajú na spoločné a tradičné "Stavanie mája", ktoré sa uskutoční v pondelok, 1. 5. 2023 o 17:45 hod. v priestoroch pred obecným úradom. O príjemnú atmosféru a malé občerstvenie je postarané.

Obec Hladovka uskutoční pre občanov obce Hladovka zber objemového odpadu do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú pristavené v areáli Základnej školy Hladovka (pri dielňach) v dňoch od 15. mája 2023 v poobedňajších hodinách do 22. mája 2023 do 08:00 hod.

Do veľkoobjemových kontajnerov môžete vkladať:
• Nábytok, sedačky
• Koberce a iné podlahoviny
• Matrace, WC misy a umývadla
• Dvere

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí:
• Stavebný odpad a drobný stavebný odpad
• Nebezpečný odpad (batérie, akumulátory, staré farby, lepidla, živice a pod.)
• Biologicko rozložiteľný odpad zo záhrad (tráva, konáre a pod)
• Elektroodpad
• Pneumatiky
• Kovy
• Sklo
• Plasty

Pozemkové spoločenstvo urbáru vás pozýva na zasadnutie zhromaždenia spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. 5. 2023 o 15:00 hod. v miestnej sále v budove základnej školy v obci Hladovka. Bližšie podrobnosti a pozvánku nájdete v prílohe.

Obec Čimhová oznamuje občanom, že dňa 2. 5. 2023, v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod., bude prebiehať odovzdávanie pozemkov v lokalite Priečky za Lieskom. Dňa 3. 5. 2023, v čase od 9:00 hod do 15:00 hod bude prebiehať odovzdávanie pozemkov v lokalite Farma. Podrobný harmonogram nájdete na webovej stránke obce Čimhová.

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2024): 1 082

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

  Mobilná aplikácia Moja obec  

iCagenda - Calendar

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.