foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 205 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Pri hodnotení súčasného stavu lesného ekosystému záujmovej oblasti Urbáru Hladovka sa na les a lesné porasty  treba pozerať ako na komplex vytvárajúci vzájomné vzťahy. Lesný ekosystém je bohato štruktúrovaný navzájom veľmi komplikovane previazaný systém s tisícami organizmov, v ktorom lesný porast (stromy), aj keď sú jeho základnou súčasťou, tvoria len  niekoľko druhov z celého súboru druhov žijúcich v tomto ekosystéme (machy ,  lišajníky, rastliny, hmyz , vtáky , cicavce). Stromy však  majú  v  lesnom  ekosystéme  dominantné  postavenie. Určujú špecifický mikroklimaticky režim, kolobeh látok a do určitej miery druhovú diverzitu celého spoločenstva lesa. Poškodenie, obmedzenie alebo zničenie niektorého z dôležitých článkov tohto zložitého a doteraz neprebádaného reťazca znamená výraznú zmenu v živote celého ekosystému, alebo aj zánik ekosystému a jeho nahradenie iným ekosystémom (lúka, step, kroviny). Na lesný ekosystém  donedávna vplýval jeden alebo dva negatívne faktory a v  súčasnosti vplýva množstvo negatívnych faktorov, ktoré sa v tejto dobe nakumulovali, zosúladili a zdynamizovali a vyvolali vážne ohrozenie lesného ekosystému. Ich pôsobenie bolo do roku 2002 sporadické, skôr individuálne, nikdy sa nevyskytla ich kombinácia a nevytvorili súbor škodlivých činiteľov, ktorý ohrozoval odolnostný potenciál lesa a útočil priamo na základnú podstatu lesného ekosystému a jeho plynulý vývoj.
Dlhodobé pôsobenie škodlivých činiteľov na les, vytváranie monokultúr smreka na úkor ostatných drevín v minulosti, podstatne znížilo kondíciu a obranyschopnosť lesných drevín, najmä ihličnatých. Tým sa zvýšila citlivosť voči rôznym abiotickým a biotickým škodlivým činiteľom. Spoločné pôsobenie súboru uvedených škodlivých činiteľov aktivuje patogény rôznych druhov, ktoré následne hromadne vyvolávajú rôzne ochorenia a aktivizujú podkôrný a drevokazný hmyz. Škodlivé činitele neohrozujú len stromy, ktoré tvoria kostru tohto ekosystému, ale sekundárne vytvárajú podmienky na vznik pôdnej erózie, odplavovanie čiastočiek pôdy z exponovaných svahov, vznik zosuvov pôdy,  zmenu vodnej bilancie, úbytok živočíchov, stratu pôvodných cenných lesných ekosystémov a ich nenávratné zničenie, degradáciu pôd, zmenu pôdneho režimu, zakyslenie vrchného pôdneho horizontu, zánik pôvodného rastlinného spoločenstva, zmenu mikroklímy, klímy a vlhkostných pomerov. V dôsledku synergetického pôsobenia škodlivých činiteľov sa stav lesov v posledných rokoch výrazne zhoršil. V podstatnej časti týchto lesov sa už nezachovala ich autoregulačná schopnosť a vyžadujú dôkladné ozdravné opatrenia
Škodlivým činiteľom je činiteľ, ktorý môže spôsobiť zníženie odolnosti lesa, jeho ekologickej stability, poškodiť alebo zničiť les alebo jeho časti; člení sa na:
1. biotický, ktorým je najmä hmyz, huba, zver alebo iný živý organizmus,
2. abiotický, ktorým je najmä vietor, povodeň, sucho, námraza, sneh alebo iný prírodný jav,
3. antropogénny, ktorým je negatívne pôsobenie ľudskej činnosti, najmä znečistenie ovzdušia znečisťujúcimi látkami podľa osobitného predpisu (ďalej len „imisie“).
Škodlivé činitele výrazne ovplyvňujúce les v danej lokalite:
-    Klimatické zmeny (nedostatok vlahy, sucho)
-    Vietor
-    Imisie
-    Poškodenie lesa hmyzom
-    Hubové ochorenia

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2022): 1 066

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

iCagenda - Calendar


Copyright © 2022 Obec Hladovka Rights Reserved.