foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 94 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Dolnom Kubíne v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) 

v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín

od 14.08.2020 od 07:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne mjr. Mgr. Dušan Bakoš v.r.

1. Ak je nevyhnutné cestovať na dovolenku mimo SR, sledujte aktuálnu situáciu vo Vami vybranej krajine.
2. Dodržujte zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško).
3. Pri akomkoľvek podozrení kontaktu s COVID-19 ihneď telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára.
4. Počas dovolenky buďte obozretní a zodpovední. K udržaniu priaznivého vývoja pandémie COVID-19 na Slovensku prispieva každý z nás.
5. Pri návrate sa z rizikových krajín sa nahláste na príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva RÚVZ, kontakty nájdete na danej internetovej stránke www.uvzsr.sk Viac info v prílohe.

Oznamujeme farmárom, traktoristom, ktorí chcú absolvovať technickú kontrolu na farmárske traktory, že dňa 18. júla 2020, v sobotu, sa bude technická kontrola pre farmárske traktory vykonávať v obci Hladovka od 8:00 hodiny. Traktor, ktorý má absolvovať technickú kontrolu, musí byť natrvalo vyradený z evidencie.
Viac informácií v prílohách.
Príloha č. 1 - Technické údaje vozidla potrebné na vystavenie dokladov vozidla  
Príloha č. 2 - Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou - Z.z. len pre podomácky vyrobené vozidlo, ktoré nebolo komerčne vyrábané, alebo komerčne vyrábané vozidlo vyrobené do 30.6.2009  
Príloha č. 3 - Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou  
Príloha č. 4 - Traktor - nástenka  

V súvislosti sú súčasnou nepriaznivou situáciu vývoja pandémie COVID 19 v regiónoch Hornej Oravy a Kysúc a s tým súvisiacim zvýšeným počtom pozitívne testovaných na ochorenie COVID 19, v snahe o elimináciu dôsledkov pandémie zasiela Žilinský samosprávny kraj - odbor zdravotníctva usmernenia k postupu pri COVID 19. Uvedené usmernenia obsahujú rady, odporúčania, kroky a postupy, ktoré umožnia rýchlejšie zorientovanie sa v pomoci pre obyvateľov, ktorí to najviac potrebujú. Uvedomujeme si, že včasná pripravenosť, preventívne opatrenia, odborné a správne informácie sú predpokladom úspešného zvládnutia nepriaznivej situácie. Podrobnosti v prílohách.
- 10 odporúčaní pri COVID-19 - Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?  
- Kroky, ktoré pomôžu zabrániť šíreniu COVID-19, ak ste chorý  
- Pomoc sebe a druhým - Čo robiť, ak ochoriete  
- Kto je vo väčšom riziku?

Prezídium Hasičského a záchranného zboru vydáva preventívno-metodický materiál, ktorého úlohou a cieľom je zabezpečenie jednotného postupu pri realizácií úloh súvisiacich s ochranou úrody pred požiarmi v žatevnom období.
S podrobnosťami sa môžete oboznámiť v prílohe.

Úrad vlády Slovenskej republiky rozhodol o ukončení núdzového stavu dňom 14. 6. 2020 o 00:00 hod. Viac informácií nájdete v prílohe.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nasledovné opatrenia:

S celým znením uznesenia sa môžete oboznámiť v prílohách.

Príloha 1.,  Príloha 2.

Samosprávny cezhraničný autobus spojil poľské Podhalie zo slovenskou Oravou po desiatich rokoch snáh občianskych aktivistov z dvoch strán hranice. Tým pádom sa prepojili aj doliny v slovenských aj poľských Tatrách, čo zlepšilo možnosti pre horskú turistiku – je možné pôjsť na horskú túru do Roháčov alebo Bobroveckej Doliny, prejsť na poľskú stranu a vrátiť sa domov komunálnym autobusom, zriadeným vo verejnom záujme z dotáciou poľskej samosprávy.
Cezhraničné spojenia začali premávať v novembri 2019 zo zámyslom, že v prvých mesiacoch ľudia nebudú ním často premávať ohľadom na zlé počasie, ale doň postupne zvyknú a autobus sa stane populárny práve v blížiacej sa letnej sezóne. Autobus premáva na trase Bukowina Tatrzanska - Zakopané - Koscielisko - Witów - Chochołów - Suchá Hora - Oravice - Zuberec - Zverovka - Zuberec - Oravský Biely Potok - Podbiel - Oravský Podzámok - Dolný Kubín. Cenník a cestovné poriadky sú prístupné na stránke www.eurolinka.sk Autobus je financovaný úplne z prostriedkov samosprávy Malopoľského vojvodstva.

Počas epidémie autobus dočasne prestal premávať na cezhraničnom úseku a premáva iba na území Poľska. Avšak akonáhle hranice budu zase otvorené, autobus sa vráti na svoju trasu. Pred nami je prvá letná sezóna, preto občianski aktivisti ktorí sa zaoberajú týmto projektom chcú poznať vašu mienku, ktorá pomôže lepšie propagovať cezhraničnú dopravu, rozvíjať projekt a pripraviť pre Vás nové informačné materiály.

Budeme vďační za vyplnenie a zdieľanie dotazníka na túto tému, ktorý je prístupný za odkazom: https://forms.gle/iDX8ogB9PhGW7m9e7

Občianska iniciatíva Poľsko - Slovensko – autobusy: https://www.facebook.com/polskaslowacja

Usmernenie hlavného hygienika k prevádzke školských stravovacích zariadení. Viac informácií nájdete v prílohe.

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2021): 1 050

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

iCagenda - Calendar


Copyright © 2021 Obec Hladovka Rights Reserved.