foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 144 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rôzne 

Doplnok č. 4 k Sadzobníku úhrad za služby poskytované obecným úradom Hladovka (od 1. 1. 2022) 
Štatút obce Hladovka
Organizačný poriadok Obecného úradu v Hladovke
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou Hladovka 
Doplnok č. 3 k Sadzobníku úhrad za služby poskytované obecným úradom Hladovka (od 1. 1. 2020) 
Doplnok č. 2 k Sadzobníku úhrad za služby poskytované obecným úradom Hladovka (od 1. 1. 2019)
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hladovka (6. 6. 2017)
Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií zriadených OZ obce Hladovka
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. 

Zásady vybavovania sťažnosti v podmienkach obce Hladovka (26. 4. 2016)
Program obnovy dediny.
Prevádzkový poriadok pohrebiska.
Smernica prístupu k informáciám.

PHRSR  

Program hosp. rozvoja a soc. rozvoja obce Hladovka na roky 2015 - 2024  (6,2 MB)  

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hladovka

VZN 2022

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022 o Záväznej časti Územného plánu obce Hladovka (22.10.2022)
  - Príloha č. 1 k VZN č. 2/2022o schválení Záväznej časti  Územného plánu obce Hladovka 
  - Príloha č. 2 k VZN č. 2/2022 - Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb  

- Všeobecne záväzné nariadenie obce Hladovka č. 1/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka  (10. 8. 2022)

 

VZN 2021

- Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009 o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka (14.12.2021)   

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hladovka č. 3/2021 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (14.12.2021)   

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2021o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka (17. 8. 2021) 
 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení spádovej oblasti materskej školy v obci Hladovka - súbor *.pdf 
(17. 8. 2021) 

 

VZN 2020

- VZN obce Hladovka č. 2/2020, ktorým sa  mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009 o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka (15. 12. 2020, pdf 148 kB)

- VZN obce Hladovka č.  1/2020,
ktorým sa  mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 3/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (15. 12. 2020, pdf 131,4 kB)

 

VZN 2019

- VZN č. 5/2019 - ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009 o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka (13. 12. 2019)

- VZN č. 4/2019 - ktorý mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka (13. 12. 2019)

- VZN č. 3/2019 - o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (13. 12. 2019)

 - VZN č. 2/2019 - o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (3. 6. 2019)

VZN č. 1/2019 - o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka (3. 6. 2019)

 

VZN 2018

- VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009 - o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce Hladovka (12. 12. 2018 - pdf - 248 kB) 

- VZN č.4/2018, ktorý mení a dopĺňa šeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 4/2016 - o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka (12. 12. 2018 - pdf - 248,6 kB) 

- VZN č.3/2018, ktorý mení a dopĺňa šeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2015 - o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Hladovka (12. 12. 2018 - pdf - 585,8 kB) 

- VZN č.2/2018, ktorý mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 1/2015 - o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Hladovka (12. 12. 2018 - pdf - 231 kB)

 - VZN č.1/2018 - o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Hladovka (12. 12. 2018 - pdf -230 kB)

 

VZN 2017

VZN č. 4/2017 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Hladovka

- VZN č. 3/2017 o elektronickej komunikácii obce Hladovka

VZN č. 2/2017 o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosť a iných odberateľov

VZN č. 1/2017 o podmienkach vylepovania plagátov počas volebnej kampaneVZN 2016

- VZN č. 5/2016 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Hladovka (12.12.2016)

- VZN č. 4/2016 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zar. v zriaď. pôsobnosti obce Hladovka (12.12.2016)

- VZN č. 3/2016 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školskách zar. na území obce Hladovka (12.12.2016)

- VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hladovka (12.12.2016)

- VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hladovka (27.5.2016)

VZN 2015 

- VZN č. 1/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Hladovka (14. 12. 2015)

- VZN 1/2015/1 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hladovka, číslo 1/2015/1 z dňa 09.02.2015 o podrobnejších podmienkach výrubu drevín.
   Príloha 1: Žiadosť na výrub drevín
   Príloha 2: Čestné vyhlásenie
   Príloha 3: Povolenie na vývoz drevín mimo vývozný deň
   Príloha 4: Poučenie o výrube drevín

- VZN č. 2/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
na území obce Hladovka (14. 12. 2015)

- VZN č. 3/2015, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2008
o mieste a čase prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Hladovka (14. 12. 2015)

- VZN č. 4/2015, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2009
o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Hladovka (14. 12. 2015)

- VZN č. 5/2015, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2012
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. (14. 12. 2015) 

VZN 2014 

VZN č.3/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

VZN č.2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č.1/2014 o chove a držaní psov

VZN 2012

VZN č.1/2012 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka
VZN č.2/2012 o pohrebníctve
VZN č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
VZN č.4/2012 o poplatkoch za služby poskytované Obecným úradom - zrušené 1. 3. 2019
VZN č.5/2012 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN 2008

VZN č.1/2008 o plnení povinnej školskej dochádzke v základnej škole a o školskom obvode na území obce Hladovka.
VZN č. 5/2008 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.
VZN č. 6/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hladovka. 


VZN 2000

VZN č. 3/2000 - k Územnému plánu zóny Hladovka

 

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2022): 1 066

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty

iCagenda - Calendar

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Copyright © 2022 Obec Hladovka Rights Reserved.