Všeobecne záväzné nariadenia obce Hladovka

1. Štatút_obce_Hladovka.
2. VZN č.2/2006
o nakladaní s komunálnymi a drobnými  stavebnými odpadmi
3. VZN č.1/2008 o plnení povinnej školskej dochádzke v základnej škole a o školskom obvode na území obce Hladovka.
4. VZN č.2/2008 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka.
5. VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
6. VZN č. 4/2008 o poplatkoch za služby poskytované Obecným úradom.
7. VZN č. 5/2008 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.
8. VZN č. 6/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hladovka.
9. VZN č. 7/2008
o chove zvierat, čistení a údržbe verejných priestranstiev a ochrane verejného poriadku na území obce.
10. Prevádzkový poriadok pohrebiska.
11. Program obnovy dediny.
12. Smernica prístupu k informáciám.
13. Rozpočet obce na roky 2009 - 2011 - príjmy
14. Rozpočet obce na roky 2009 - 2011 - výdavky

Tlačivá a formuláre

:: Žiadosť o prenájom bytu obce Hladovka
:: Vyhlásenie rodičov detí z rodín, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi
:: Formulár na posúdenie príjmu
:: Oznámenie o uskutočnení kultúrneho podujatia
:: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
:: Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
:: Ohlásenie drobnej stavby
:: Ohlásenie stavebných úprav
:: Ohlásenie udržiavacích prác
:: Žiadosť o stavebné povolenie
:: Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
:: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
:: Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
:: Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 

 

Stránka bola vytvorená 7. 1. 2009
Stránka bola aktualizovaná: 08. septembra 2009
© 2009, Miroslav Jurči