Zelená oáza, 26. 6. 2009
 |  1 2  |   nasledujúci>  

 
              V piatok 26. 6. 2009 sa v Hladovke stretli predstavitelia obce, zástupcovia Nadácie Ekopolis, miestní podmnikatelia, ktorí sa na projekte podieľali, zástupcovia, Urbáru, hasičov, dôchodcov a základnej školy na slávnostnom ukončení projektu Zelená oáza v obci. Všetci zúčastnení sa priamo na mieste oboznámili s priebehom prác i výsledkami projektu, zaujímali sa o činnosť nadácie Ekopolis a už spoločne rozmýšľali nad pokračovaním ďalšieho skrášľovania obce. Na príjemnej atmosfére priamo centre upravených priestorov sa podieľala aj country skupina Daily, ktorá prítomným zahrala aj niekoľko piesní o prírode.
             Teší nás, že tento projekt má veľký vplyv aj na estetické a ekologické cítenie mládeže - škôlkárov i žiakov základnej školy, ktorí sa tiež priložili svoje ruky k spoločnému dielu.

Záverečná projektová správa

V tomto roku sme sa zapojili do grantového programu Ľudia pre stromy a mali sme to šťastie a získali podporu Nadácie Ekopolis. Nič nám teda nebránilo zrealizovať náš zámer, vytvoriť Zelenú oázu v centre obce, ktorá by zvýšila jej estetickú hodnotu a poskytla obyvateľom obce priestor na oddych, či bola priestorom, ktorý by pomohol hlavne u mladej generácie pestovať kladný vzťah k prírode, zvyšoval ich záujem, o úžitkovo-okrasné a liečivé rastliny a zvýšil záujem o ich poznávanie. 

            Do projektu, ktorého realizácia trvala od apríla do konca júna 2009 sa zapojilo celkom 121 obyvateľov obce a odpracovalo sa na ňom viac ako 605 hodín.

Na prácach - ošetrovanie vzrastných stromov, odstránení burinnej vegetácie, pílčických prácach, výsadbe listnatých drevín (jarabiny, javora, liesky a dubu), spracovaní drevnej hmoty, štiepkovaní a odvoze pozbieraných konárov, čistení areálu a odstraňovaní stavebnej sute pred materskou školou, príprave priestoru na ďalšie výsadby, na terénnych úpravách a návoze hliny, na úprave vresoviska, výsadbe úžitkovo okrasnej plochy – vresoviska, ostrihaní živého plotu pred MŠ, dovoze oporných kolov k stromčekom, na osadení prvkov drobnej architektúry, označení vysadených drevín štítkami pre edukačné účely, výsadbe úžitkovo-okrasných druhov vresovištných rastlín (brusníc, čučoriedok, kľukvy), na pravidelnom zalievaním vykonanej výsadby sa podieľali nielen pracovníci obecného úradu, aktivačných prác a dôchodcovia, ale pod odborným dozorom lesného hospodára J. Žuffu a záhradníka D. Šimalu aj ďalší občania obce, podnikatelia Ľ. Maslák, J. Beľa, A. Šinala, A. Šprlák, žiaci základnej a materskej školy, hasiči a pracovníčky materskej školy.           

Výsledkom tohto našeho spoločného snaženia je zelená oáza v strede obce, ktorá podstatne skrášlila tento náš spoločný priestor, kde veľkú časť dňa trávi naša predškolská mládež a v ktorej sa dennodenne stretávajú a prechádzajú tadiaľ všetky vekové kategórie obyvateľov. Veľký význam má tiež jej edukačný obsah, ktorý iste ovplyvní myslenie obyvateľov. Budú mať možnosť v praxi sa oboznámiť s tým, ako blahodarne môže pôsobiť na život človeka vkusne a odborne ošetrovaná zeleň, či vhodne vysadené a pestované úžitkovo-okrasné druhy vresovištných rastlín.

Chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným obyvateľom a podnikateľom obce, ale hlavne Nadácií Ekopolis a spoločnosti Skanska v SR za finančnú podporu, vďaka ktorej sme mohli tento náš zámer realizovať.

 

Vygenerované 27. júna 2009 programom Zoner Photo Studio 9
Miroslav Jurči (c) 2009